Song To Kill A Giant

Song To Kill A Giant

for $ 0.00 , or download a preview

0.0 Song To Kill A Giant https://covers.feedbooks.net/item/602005.jpg?t=1403803396 http://www.feedbooks.com/item/602005/song-to-kill-a-giant?utm_medium=uwishlist&utm_source=amazon

Pirms 25 gadiem Latvijas, Igaunijas un Lietuvas cilv?ki Amerikas Savienotaj?s Valst?s apvienoja n?cijas Amerikas Savienotaj?s Valst?s. aicin?jums p?c taisn?guma, apstr?d?ja padomju milzu. Š? mier?g? dzied?šanas revol?cija ir satricin?jusi pasauli, jo to apdraud prec?zi piel?gota pasaules k?rt?bas bipol?r? bilance. Toreiz gandr?z neviens netic?ja, ka Baltijas valst?m b?s liel?ka patst?v?ba Padomju Savien?b?, nemaz nerun?jot par to, ka vi?i atg?s savu neatkar?bu.… (more)


Book Details  


Publisher: Publicetava (September 12, 2013)

Collection: Latvian contemporary

Format: EPUB

File size: 2.5 MB

Protection: DRM free

Language: English


Look for similar items  


>
>

Actions  

icon Add to a list

Favorites (1)

st0kess
VorosZsolt